• +90 (312) 229 35 55  
  • osgb@ozturkosgb.com     
  • Maidan İş ve Yaşam Merkezi C Blok Kat:5 Kapı No:54 Çankaya/ANKARA

SORUNUZ MU VAR ?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

OSGB’de Hangi Hizmetler Verilmektedir?

OSGB’lerde mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla ,

*İş Güvenliği Uzmanlığı

*İşyeri Hekimliği

*Sağlık Personeli

*İşe Giriş Sağlık Raporları

*Periyodik Sağlık Muayeneleri

*İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

*Risk Değerlendirmesi

*Acil Eylem Planı

*Periyodik Kontroller

*Danışmanlık hizmetleri verilir.

OSGB Hizmeti Almak Yasal Zorunluluk Mu?

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bağlı yönetmelikleri işvereni, çalışanları işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır.Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi,Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB’lerden hizmet alır.

OSGB ile Çalışmanın Avantajı Nedir?

OSGB’lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ,Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız.Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem,İhbar Tazminatları,Sosyal Sigorta Giderleri vs.)

OSGB ‘den aldığınız hizmet karşılığında aldığınız faturayı işletmenizde gider olarak kullanıp vergi avantajı sağlarsınız.

Kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerden anında haberdar olursunuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kanun ve yönetmeliklerince tutulması gereken belge,kayıt ve formlar OSGB bünyesinde düzenli olarak tutulur ve arşivlenir.Bu da teftişlerde avantaj sağlar.

OSGB’lerde firmanız için danışmanlık ,öneri ve alınması gereken tedbirler işiniz aksamadan gerçekleştirilir.

İSGB ile OSGB Arasındaki Fark Nedir?

İSGB (İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi), işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan,gerekli donanım ve personele sahip birimdir.

İşveren , işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

İSGB ‘lerin asıl işin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta kurulması esastır.

OSGB’ler ise işyerlerinden bağımsız mekanlarda, bünyelerinde bulunan  İSG Profesyonellerini görevlendirerek hizmetlerini sunarlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Almalı mıyım?

50 ve üzeri çalışanı bulunan AZ TEHLİKELİ, en az 1 çalışanı bulunan TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmeler 1 OCAK 2014 tarihinden itibaren bu hizmetleri almaları zorunludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nelerdir?

İşveren çalışanlarına aşağıdaki konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konulara) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konularıa) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

3. Teknik konulara) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Ayrıca işveren , çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce yapacağı iş ve işyerine özgü risklerle koruma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yasal Zorunluluk mudur?

15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘’ uyarınca işveren,  çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlamakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hangi Sürelerle Yenilenmelidir?

Çalışma yeri , iş değişikliği ,iş ekipmanlarının değişmesi ,yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda ; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde; herhangi bir sebeple  6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlamadan önce eğitim verilir veya tekrarlanır.

Bu eğitimler ; 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa

Tehlikeli sınıfta          ‘’                    “            2 yılda en az bir defa

Az tehlikeli sınıfta      “                    “            3 yılda en az bir defa tekrarlanır.

Ayrıca eğitimlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Periyodik Sağlık Muayeneleri Nedir, Hangi Aralıklarla Yenilenir?

Çalışanların yaptıkları işe ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneleri değişkenlik gösterir. Bu muayene ve tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi  ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir.

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.  Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Mevzuatta belirtilenler haricinde periyodik olarak yapılması gereken tetkiklere ve hangi periyotta yapılacağına işyeri hekimi karar verir.

Risk Değerlendirmesi Nedir, Hangi Aralıklarla Yenilenir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin  riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk değerlendirme ekibi

-İşveren veya işveren vekili

-İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi

-Çalışan Temsilcileri

-Destek elemanlarından oluşur.

Risk değerlendirme tehlike sınıfına göre

-Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde en geç  2

-Tehlikeli sınıfta  bulunan işyerlerinde  4

-Az Tehlike bulunan işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.

Ayrıca

-İşyerlerinin taşınması ve binalarda değişiklik yapılması

-İşyerinde kullanılan teknoloji, madde ve ekipmanlarda değişiklik

-Üretim yönteminde değişiklik

-İş kazası, ramak kala olay meydana gelmesi

-Çalışma ortam ölçüm ve sağlık gözetimine göre gerekli görülmesi durumlarında tekrarlanır veya yenilenir.

Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerin de Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Risk Değerlendirmesi Kimler Tarafından Yapılır?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Hangi İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yapılmalıdır?

31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır.

Acil Durum Planı Nedir, Hangi Aralıklarla Yenilenir?

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dökümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde acil durum planı yenilenir.

Bunun dışında çok tehlikeli sınıfta en geç 2, tehlike sınıfta 4, az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenir.

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri Nedir?

 İşyeri hekimlerinin çalışma sürelerini gösterir tablo

İşyeri Hekimliği (İH) Çalışma süresi

( çalışan * dk /ay)

Tam zamanlı İH

(çalışan)

Az Tehlikeli Sınıfta 5 2000
Tehlikeli Sınıfta 10 1000
Çok Tehlikeli Sınıfta 15 750
İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri Nedir?

İş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerini gösterir tablo

İş Güvenliği Uzmanlığı (İGU) Çalışma süresi

( çalışan * dk /ay)

Tam zamanlı İGU

(çalışan)

Az Tehlikeli Sınıfta 10 1000
Tehlikeli Sınıfta 20 500
Çok Tehlikeli Sınıfta 40 250
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hangi Durumda ve Kim Tarafından Oluşturulur?

İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İş güvenliği uzmanı,

c) İşyeri hekimi,

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,

f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

Kimler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamındadır?

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsar.

Kimler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Değildir?

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir.

Tam Süreli İşyeri Hekimi Görevlendirilen İşyerlerinde Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi Zorunlu Mudur?

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Tehlike Sınıflarına Göre Hangi Sertifikaya Sahip İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılmalıdır?

Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

Çalışan Temsilcisi Sayısı Nasıl Belirlenir?
  • İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
  • Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
  • Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
  • Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
  • Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
  • İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

 

İşyerinin Tehlike Sınıfı Nasıl Belirlenir?

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

0
Connecting
Please wait...
Mesaj Gönder

Üzgünüm, uzmanlarımız çevrimdışı. Lütfen bize mesaj bırakın, size en kısa zamanda dönüş sağlayacağız.

* Adınız
* E-posta Adresiniz
* Lütfen mesajınızı yazın
Telefon
Giriş Yap

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize yazın.

* Lütfen sorunuzu yazın
Çevrimiçiyiz!
Değerlendir

Size daha iyi hizmet sunabilmemiz için lütfen görüşmenizi oylayın.

Canlı Destek İle yapmış olduğunuz görüşmeden memnun kaldınız mı?